Juridiske forpliktelser:

1. Generelt om avtalen 

Denne avtalen (”Avtalen”) er inngått mellom Artisten (DJ Carl) og Kunden.

 

2. Artistens forpliktelser

Artisten skal stille til avtalt tidspunkt og sted. Artisten medtar det av utstyr som er nevnt i kontrakten. Artisten skal melde seg for Kunden minst 30 minutter før opptreden begynner, slik at Kunden kan orientere Artisten om arrangementets rutiner, pauser og andre praktiske forhold om dette ikke er avtalt på forhånd. Artisten forplikter seg i god tid, og minst 4 dager, før arrangementet å kontakte Kunden, slik at det innledes en dialog om utførelsen av Artistens opptreden. Artisten forplikter seg til å være pent antrukket uavhengig av type arrangement. Pent antrekk vil si skjorte og pene bukser.

 

3. Kundens forpliktelser. 

Kunden skal ha sørget for forskriftsmessig og tilstrekkelig strømforsyning på det stedet Artisten skal spille. Kunden skal spørre Artisten ved tvil om nødvendig strøm på stedet. Kunden er erstatningsansvarlig ovenfor Artisten for tap og skader forårsaket av dennes personale, gjester samt uvedkommende gjester. Også uregelmessigheter på strømforsyningen. Dersom Artisten helt eller delvis ikke kan opptre som følge av Kundens forhold, er Kunden ansvarlig for dette og ikke Artisten. Artisten trenger også et bord på minimum 50x100 cm med duk som går helt ned til gulvet på en side. 

 

4. Avbestilling og endring

Kunden kan avbestille helt frem til arrangementstart mot å betale 50% av vederlaget. Kunden kan fritt forandre start- og sluttidspunktet for Artistens opptreden med opp til to timer, forutsatt 1) at Artisten varsles om dette minst 48 timer før arrangementet, 2) at total spilletid ikke forlenges og 3) at sluttidspunktet ikke blir senere enn 03:00. For øvrige endringer forbeholder Artisten seg rett til å kreve endringer i vederlaget.

 

5. Dersom Artisten kommer for sent

Dersom Artisten kommer for sent til avtalt tid har kunden krav på en reduksjon i honoraret.

 

6. Kommunikasjon

En avtale, melding, avbestilling, ombestilling eller annen kommunikasjon mellom Kunden og Artisten skal først anses å ha skjedd når den er bekreftet av en av partene pr sms eller epost. 

 

7. Betalingsbetingelser/Merverdiavgift

Faktureres etter oppdrag fullført, evt kontant oppgjør mot kvittering om kunden ønsker det.

Det regnes iht. merverdiavgiftsloven § 5b nr 14 ikke merverdiavgift på vederlaget til Artisten, med mindre annet er særskilt avtalt som følge av Artistens fremføring.

 

8. Force Majeure og Artistens sykdom etc

Dersom det skulle inntreffe hendelser hos Artisten eller Kunden som etter alminnelig rett må regnes som force majeure, slik som brann, streik, naturkatastrofe, trafikkulykker, etc, eller Artisten blir syk og kan forevise legeerklæring, som hindrer en part i å oppfylle i henhold til avtalen, er parten som blir hindret ikke ansvarlig for oppfyllelse av avtalen. Begge parter skal likevel gjøre rimelige forsøk på å oppfylle Avtalen.